Formálny rozbor

September 8th, 2010

 

Kompozícia
            Dielo Premena je poviedka, ktorá je rozdelená na tri časti. Kafka ju napísal v roku 1912 a bolo to jedno z mála diel, ktoré uverejnil. Bolo vydané v roku 1915. Bolo ohodnotené kritikmi ako veľmi dobré, no Franz aj tak s ním nikdy nebol spokojný.
         Téma tohto diela je originálna, dokonca absurdná. Kafka bol prvým autorom, ktorý sa zaoberal takouto tematikou inšpiroval mnohé smery ako expresionizmus, existencializmus, vytvoril podmienky pre vznik absurdnej drámy vo Francúzsku. Dielo sa zaoberá ľudským bytím a postojom rodiny v ťažkých životných situáciách. Taktiež sa zaoberá aj zmyslom života a niektorými ďalšími témami. Keďže je Kafka autor absurdity, toto dielo má dominantnú črtu, absurditu.
         Premena má jednu hlavnú dejovú líniu, ktorá je veľmi jednoduchá. Hlavnou líniou je Gregorova premena a ostatné veci spojené s týmto problémom.
         Dejom nás sprevádza rozprávač, ktorý svojím spôsobom hodnotí vzniknuté situácie v rodine.
 
 
         Štýl
       Kafka má svoj osobitý štýl písania ovplyvnený viacerými faktormi. Jeho jazyk je veľmi strohý, chladný bez akéhokoľvek citového zafarbenia, veľmi chudobná slovná zásoba. Jasne znejúce vety, prísne konštruované, však skrývajú hlbokú myšlienku, ktorá sa dá aplikovať aj do dnešnej modernej doby. Ďalšími charakteristikami sú striedma stavba viet a pražská nemčina v originálnej podobe diela. Kafka sa vyžíva v podrobných opisoch nechutných detailov.
 
         „Slabě hozené jablko zavadilo o Řehořův hřbet, ale neškodně po něm sklouzl. Zato další, které přiletělo vzápětí, se Řehořovi doslova zarylo od hřbetu…“ 34)
 
         Tým zvyšuje autentickosť diela.
 
         Prevažujú dialógy a monológy, úvahy Gregora. Na väčšiu gradáciu používa Kafka rôzne prostriedky. Vo vypätých situáciách preruší dejovú líniu a vloží tam úvahu, alebo návrat do minulosti.
         Keďže je jeho jazyk veľmi jednoduchý, neprevažujú tam žiadne umelecké prostriedky, slovné hračky alebo zvraty. Čitateľa skôr upúta autentickosť deja a pútavá forma písania. Už prvou vetou vie Kafka čitateľa zaujať.
         Taktiež ako väčšina Kafkových diel má aj toto autobiografické črty, pesimistický priebeh a smutný koniec.